Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W rezerwatach ogranicza się gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Uznanie za rezerwat następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeśli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Wszystkie nasze rezerwaty podlegają ochronie częściowej. Znajdują się tu:  

 

 • Rezerwat "Wojsławice" to największy rezerwat nadleśnictwa. Jego powierzchnia wynosi 96,69 ha. Utworzony został w celu ochrony fragmentu lasu o zróżnicowanych warunkach siedliskowych, z jodłą na północnej granicy jej naturalnego zasięgu. Zróżnicowane siedliska (grądy, łęgi i bory z jodłą), często łanowe występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin czynią to miejsce ostoją przyrody. Aktualnie funkcjonujący akt prawny - Zarządzenie nr 43/2010 RDOŚ w Łodzi (Dz. U. Woj. Łódz. nr 180, poz. 180 z 19.06.10 r.). Z uwagi na położenie w głębi lasu dojście lub dojazd pojazdami bezsilnikowymi tylko dla aktywnego turysty.  

  W rezerwacie Wspinający się bluszcz
 •  

 • Rezerwat "Napoleonów" o powierzchni 38,63 ha, utworzony w celu zachowania dla potrzeb nauki i piękna krajobrazu naturalnej fitocenozy dąbrowy świetlistej oraz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin. Położony jest przy drodze krajowej na odcinku Poddębice - Uniejów, na wprost parkingu leśnego. Z uwagi na specyficzny charakter (aby chronić rośliny trzeba wycinać zacieniające je krzewy) rezerwat ten odbiega od ogólnie przyjętego poglądu na tę formę ochrony. Aktualnie funkcjonujący akt prawny - Zarządzenie MOŚZNiL z 11.12.1995 r.

 •  

 • Rezerwat "Jamno" jest najstarszym naszym rezerwatem. Utworzono go w 1959 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu naturalnego dębowo-jodłowego. Jego powierzchnia wynosi 22,35 ha. Położony w centrum kompleksu Kobyla Jamno, w pobliżu ścieżki przyrodniczej i szlaku konnego. Aktualnie funkcjonujący akt prawny - Zarządzenie nr 35/2010 RDOŚ w Łodzi (Dz. U. Woj. Łódz. nr 176, poz. 1448 z 16.06.10 r.).

 •  

 • Rezerwat "Jodły Oleśnickie" powierzchni 11,70 ha to kolejny nasz wiekowy rezerwat. Utworzony w 1962 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu jodłowego na granicy zasięgu jodły. Położony w północnej części kompleksu Oleśnica ma, podobnie jak "Wojsławice", dziki i naturalny charakter. Aktualnie funkcjonujący akt prawny - Zarządzenie nr 37/2010 RDOŚ w Łodzi (Dz. U. Woj. Łódz. nr 180, poz. 1475 z 19.06.10 r.).

 •  

 • Rezerwat "Mianów" o powierzchni 5,87 ha, utworzony w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i biocenotycznych śródleśnego kompleksu torfowisk niskich z florą roślin torfowiskowych. Zlokalizowany na krawędzi dolinki Neru, w południowo - wschodniej części kompleksu Mianów. Aktualnie funkcjonujący akt prawny - Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 27/2000 z 31.07.2000 r.